top of page

Takenehöjden

Esmann Energy och Renewable Sweden samarbetar för att utreda en etablering av vindkraftpark i Årjängs kommun. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad i den sydvästra delen av Värmlands län, ungefär 13 km sydöst om Årjäng tätort. Delar av den planerade vindkraftsparken Takenehöjden återfinns inom ett av de utpekade områdena i vindbruksplanen och projektet strävar efter att vara i linje med vindbruksplanens riktlinjer.

Projektområdet är beläget ca 13 km sydöst om Årjängs tätort. Projektområdet ligger inom Silleruds församling och Sillerud småort ligger ca 4 km sydväst om projektområdet. Projektområdet avgränsas i syd av europaväg E18 och uppdelas av länsväg 641. Länsvägen sträcker sig mellan Sillerud och Finntorp och är en av de huvudsakliga lederna till naturreservat Glaskogen, norr om projektområdet. Landskapet inom och i anslutning till projektområdet karaktäriseras av kuperad skogsmark med inslag av tjärn och våtmarker i dalarna.

Planerna är i ett tidigt skede och i det fortsatta arbetet kommer hänsyn tas till förutsättningarna gällande bland annat vindförhållanden, avstånd till bostäder, skyddade områden, infrastruktur, kulturmiljö, djur och naturliv. Den maximala totalhöjden på vindkraftverk som bolaget samråder om är 300 meter. Projektområdets yta uppgår till ca 1 793 hektar och omfattar ett stort antal fastigheter med vilka nyttjanderättsavtal har eller kommer att tecknas. Stora Enso är den största markägaren i området men även andra markägare berörs. I projektet kommer en fördelningsmodell att användas vilket innebär att alla inom fördelningsområdet får del av arrendeersättningen. Modeller för lokala incitament kommer att undersökas för att främja lokala och regionala nyttor.

Projektområdet ligger i elprisområde SE3 och skulle bidra till att uppnå målen om ökad elproduktion. 2021 var 70 % (4 185 GWh) av Värmlands elförsörjning lokalt producerad men prognoser visar att förbrukningen i Sverige kommer att fördubblas till 2045. Vindpark Takenehöjden beräknas kunna producera 296 GWh vid en installation av 14 vindkraftverk vilket motsvarar ungefär 14 800 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Ökad produktion och utbyggd överföringskapacitet i elprisområdet minskar risken för situationer då elen inte räcker till och pressar dessutom priserna. Vindkraft bidrar till att säkra tillgången till el över hela året. Mer vindkraft på blåsiga dagar innebär att vattenkraft kan sparas tills den behövs som mest.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Jeanette Lindeblad

Kontaktinfo:

+46 70 605 44 41

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Takenehöjden Wind ApS

Kontaktinfo:

Kommun

Årjäng

Projektfas

Samråd med myndigheter

Projektet i siffror

14

Antal vindkraftverk

300

Total höjd

296

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page