P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg)

Wind Sweden har initierat P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg) som är Hallands bidrag till deltagande i Energiforsks program ”Vätgasens roll i energi och klimatomställningen”.

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Sveriges miljömål är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En av de centrala delarna i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn är omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och elektrifiering.
2018 deltog Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi i Interreg projektet The Blue Move for Green Economy. Projektets utgångspunkt var att bränslecellsdrivna fordon som drivs av hållbart framställd vätgas kan bidra till en fossiloberoende fordonsflotta. Falkenberg identifierades som särskilt passande för etablering av tankstation för vätgas utifrån kommunens läge längs med transportintensiva E6 och den goda tillgången till tillgänglig och planerad förnyelsebar energi.

Wind Sweden har tagit fasta på Blue Moves slutsatser och initierat P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg) som är Hallands bidrag till deltagande i Energiforsks program ”Vätgasens roll i energi och klimatomställningen”. P2X Falkenberg är ett samarbete mellan Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, EnBW Sverige och Region Halland och syftar till att förverkliga planerna att etablera en tankstation för vätgas i Falkenberg. Nästa steg blir att ta fram en förstudie med en detaljerad plan för:

- lokalisering,
- hur en ny vätgastankstation bäst ska försörjas med el från en kombinerad vindkraft/solkraftanläggning
- volym, skalbarhet och lagringsmöjligheter
- plan för uppförande av både elproduktionsanläggning och vätgastankstationen på den utpekade platsen
- att främja den kommande utveckling och sätta Falkenberg i ett större sammanhang

Wind Sweden ser som initiativtagare till P2X att en avgörande framgångsfaktor är samarbetet mellan en mångfald av lokala aktörer som alla kan bidra med sin unika kompetents för att snabbt och effektivt gå från idé till förverkligande. Utbyggnaden av infrastruktur till hållbara bränslen är avgörande för att transport- och personfordon ska kunna bli fossiloberoende inom en snar framtid.

Korta fakta:

Energiforsks program Vätgasens roll i energi och klimatomställningen
Programmet samlar en stor del av all vätgasforskning som just nu bedrivs på olika ställen runt om i landet under samma paraply vilket främjar samarbete och kunskapsutbyte mellan energisystemets nyckelaktörer. Till att börja med ingår 17 föreslagna projekt med en total budget på mellan 25-35 miljoner kronor. Programmet planeras starta hösten 2021 och pågå under en fyraårsperiod i en första etapp. Programmet kopplas till KTH:s kompetenscenter för vätgas vilket ger deltagarna direkt tillgång till den akademiska forskningen som bedrivs inom kompetenscentret. Detta kommer också bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom vätgasområdet.

Blue Move forgreen economy
Projektet The Blue Move for Green Economy bedrevs 2015 – 2018 i syfte att sätta vätgas på kartan för miljövänliga drivmedel. Därför samarbetade tre länder för att öka kunskaperna om bränslet.
The Blue Move for Green Economy - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu)

Wind Sweden
Ett innovativt bolag med förnyelsebar energi i fokus. Grundat och hemmahörande i Falkenberg

Nilsson Energy
Ett av Sveriges ledande förtag inom vätgas för energilagring och har sitt säte i Göteborg

EnBW
Med över 21 000 anställda är EnBW ett av de största energiföretagen i Europa och förser 5,5 miljoner kunder med energi och hållbara lösningar. EnBW kommer från Baden-Württemberg, Tysklands sydvästligaste delstat med Stuttgart som huvudstad.

Falkenberg Energi
Falkenberg Energi startades redan 1903. I takt med att samhället utvecklas och staden växer så ökar också behoven av energi och Falkenberg Energi stärker och förbättrar oupphörligt verksamheten. ”Förnybar energi ligger oss varmt och hjärtat och vi har många gånger varit pionjärer inom olika områden. Vi kan stolt konstatera att utsläppen av koldioxid ständigt minskar”.

Region Halland
Region Hallands uppdrag är att arbeta för att Halland ska hålla i längden, vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo i. Regionen arbetar, tillsammans med andra aktörer, för en hållbar utveckling i länet.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Jeanette Lindeblad

Kontaktinfo:

+46 70 605 44 41

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Kontaktinfo:

Kommun

Falkenberg

Projektfas

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!