Kunskapslyft Hinderbelysning

Kunskapslyft Hinderbelysning har initierats av Wind Sweden för att öka kunskapsnivån om hur hinderbelysning på vindkraftverk faktiskt påverkar människor i sin omgivning.

Hinderbelysning är den belysning som är placerad på vindkraftverks maskinhus för flygsäkerhetens skull. Projekt Kunskapslyft hinderbelysning har utvecklats utifrån ett behov av att öka förståelsen för hur hinderbelysningen påverkar sin omgivning. Vilken typ av hinderbelysning som används beror på vindkraftverkets totalhöjd. Totalhöjden på ett vindkraftverk räknas från mark- eller vattenytan upp till spetsen på vingen när den är i sitt högsta läge. Vindkraftverk som har en totalhöjd upp till 150 meter ska huvudsakligen ha en blinkande röd medelintensiv hinderbelysning. Om totalhöjden överstiger 150 meter ska vindkraftverket huvudsakligen ha en blinkande vit högintensiv hinderbelysning. Reglerna för hinderbelysningen finns beskrivna i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88.

Hinderbelysning, och framför allt den högintensiva belysningen, ger upphov till mycket oro och frågor bland närboende och kommunpolitiker. Trots detta så saknas det studier kring hur störande olika typer av hinderbelysning upplevs och vilka parametrar som påverkar störningsgraden. På grund av detta är det svårt att bemöta frågor och oro. Det saknas också underlag för att göra relevanta bedömningar av konsekvenserna under prövningsprocessen för vindkraftstillstånd. Studier från andra länder kan inte direkt översättas till svenska förhållanden eftersom regelverken för hinderbelysning skiljer sig mellan länder.

Wind Sweden har tagit initiativ till detta projekt för att öka kunskapsnivån om hur hinderbelysning på vindkraftverk faktiskt påverkar människor i sin omgivning. Projektet genomförs i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen som har ställt sina parker till förfogande för studien.

Projektet inkluderar sex olika vindkraftsparker i varierande storlek och lokaliserade i olika delar av landet. Tre av parkerna har huvudsakligen medelintensiv röd belysning och tre har huvudsakligen högintensiv vit belysning. Inom ramen för projektet undersöks störningsgraden i förhållande till ett flertal olika parametrar, bl.a. typ av belysning, avstånd mellan vindkraftverk och bostad, terräng, synlighet, befolkningstäthet etc. Projektet genomförs huvudsakligen genom en enkät som skickats ut till boende inom en radie av 6 km runt vindkraftsparkerna. Under hösten 2021 samlas svar in och analyseras. Analysen tar även hänsyn till lokala skyddsåtgärder som eventuell nedställning av ljusstyrka nattetid och liknande. Därefter kommer den slutliga rapporten att publiceras här på hemsidan.

I projektet finns en referensgrupp vars uppdrag är att agera aktivt bollplank och kvalitetsgranskare i arbetet. I gruppen ingår representanter från samarbetsbolagen, Chalmers och Uppsala universitet. För att säkra resultatets neutralitet har referensgruppen dock ingen beslutsrätt.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Hanna Lind

Kontaktinfo:

+46 70 282 78 34

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Kontaktinfo:

Kommun

Projektfas

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!