top of page

Förstudie P2X Falkenberg

Wind Sweden har initierat förstudien P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg) som är Hallands bidrag till Energiforsks program ”Vätgasens roll i energi och klimatomställningen”. Denna förstudie omfattar en granskning av förutsättningarna för etablering av en vätgastankstation i Falkenbergs kommun, vid Falkenbergsmotet.

Det satsas stort på utbyggnad av sammanhängande nätverk för tankstationer med vätgas och i Hallandsregionen är förutsättningarna att förse transportsektorn med klimatvänlig vätgas från förnybar el mycket god.
Denna förstudie omfattar en granskning av förutsättningarna för etablering av en vätgastankstation i Falkenbergs kommun, vid Falkenbergsmotet. Det finns i nuläget mycket landbaserad vindkraft i regionen och planer för en fortsatt utbyggnad finns, främst till havs, samt god tillgång till befintlig gasinfrastruktur vilken kan användas för ytterligare vätgasdistribution. Dessutom är elnätskapaciteten i kommunen förhållandevis god. Falkenberg ligger strategiskt placerad vid motorvägen E6/E20 där det dagligen passerar mycket tunga transporter och ute vid Falkenbergsmotet finns redan en väl uppbyggd infrastruktur med avseende på bensinstationer och matställen.
Falkenberg Energi, som har varit delaktig i framtagandet av förstudien, har själva föreslagit två lokaliseringar i direkt anslutning till motet med ytor som motsvarar det behov som finns för anläggning av en vätgastankstation. I närområdet planeras en solpark, som skall producera den förnybara energi som skall användas för produktion av grön vätgas. Produktionen av vätgas är tänkt att ske inom tankstationens lokalisering för att undvika transport av vätgas. Tankstationen skall bli publik och kunna användas av både tunga transporter samt personbilar. Den spillvärme som produceras i samband med produktionen av vätgas, bedöms kunna ledas till det befintliga fjärrvärmenätet och fungera som stöd vid framledningen av fjärrvärme.
Resultatet från förstudien är tänkt att fungera som underlag för en vidareutveckling av projektet som skall leda till ett förverkligande av en vätgastankstation i Falkenbergs kommun. Wind Sweden ser, som initiativtagare till P2X Falkenberg, att en avgörande framgångsfaktor är samarbetet mellan en mångfald av lokala aktörer som alla kan bidra med sin unika kompetents för att snabbt och effektivt gå från idé till förverkligande. Utbyggnaden av infrastruktur till hållbara bränslen är avgörande för att transport- och personfordon ska kunna bli fossiloberoende inom en snar framtid.
Projektpartners i förstudien är: Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, String, EnBW. Förstudien har finansierats av Energiforsk och Region Halland

Korta fakta:
Energiforsks program Vätgasens roll i energi och klimatomställningen
Programmet samlar en stor del av all vätgasforskning som just nu bedrivs på olika ställen runt om i landet under samma paraply vilket främjar samarbete och kunskapsutbyte mellan energisystemets nyckelaktörer. Till att börja med ingår 17 föreslagna projekt med en total budget på mellan 25-35 miljoner kronor. Programmet planeras starta hösten 2021 och pågå under en fyraårsperiod i en första etapp. Programmet kopplas till KTH:s kompetenscenter för vätgas vilket ger deltagarna direkt tillgång till den akademiska forskningen som bedrivs inom kompetenscentret. Detta kommer också bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom vätgasområdet.

Blue Move forgreen economy
Projektet The Blue Move for Green Economy bedrevs 2015 – 2018 i syfte att sätta vätgas på kartan för miljövänliga drivmedel. Därför samarbetade tre länder för att öka kunskaperna om bränslet.
The Blue Move for Green Economy - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu)

Wind Sweden
Ett innovativt bolag med förnyelsebar energi i fokus. Grundat och hemmahörande i Falkenberg

Nilsson Energy
Ett av Sveriges ledande förtag inom vätgas för energilagring och har sitt säte i Göteborg

EnBW
Med över 21 000 anställda är EnBW ett av de största energiföretagen i Europa och förser 5,5 miljoner kunder med energi och hållbara lösningar. EnBW kommer från Baden-Württemberg, Tysklands sydvästligaste delstat med Stuttgart som huvudstad.

Falkenberg Energi
Falkenberg Energi startades redan 1903. I takt med att samhället utvecklas och staden växer så ökar också behoven av energi och Falkenberg Energi stärker och förbättrar oupphörligt verksamheten. ”Förnybar energi ligger oss varmt och hjärtat och vi har många gånger varit pionjärer inom olika områden. Vi kan stolt konstatera att utsläppen av koldioxid ständigt minskar”.

Region Halland
Region Hallands uppdrag är att arbeta för att Halland ska hålla i längden, vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo i. Regionen arbetar, tillsammans med andra aktörer, för en hållbar utveckling i länet.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Jeanette Lindeblad

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Författare: Stina Brask Bilén, Jens Melin, Fabian Olsson

Kontaktinfo:

+46 70 605 44 41

+46 70 248 89 75

Kommun

Falkenberg

Projektfas

Färdigställd

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Förnybar energi för produktion av vätgas som drivmedel Förstudie P2X Falkenberg

Energiforsks: Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page