top of page
Sök
  • heidi391

Majoriteten är inte störda av vindkraftverkens hinderbelysning

Majoriteten är inte störda eller har en positiv inställning till vindkraftverkens hinderbelysning, både för medelintensiv och högintensiv belysning. Detta framkom i en enkätundersökning genomförd av Wind Sweden gällande sex vindkraftsparker runtomkring i Sverige.

- Resultatet överraskade oss, framför allt att så stor andel inte upplever någon störning från hinderbelysningen trots att den syns från människors bostäder. Det hade vi inte väntat oss. I den offentliga debatten ligger allt fokus på störningen vilket gör att problematiken kanske förstoras i vissa fall, säger Hanna Lind, projektledare.


Undersökningen genomfördes bland fastighetsägare med en bostadsfastighet i närheten av de sex olika vindkraftparkerna, tre med medelintensiv hinderbelysning och tre med högintensiv hinderbelysning. Den övergripande slutsatsen är att belysningen på vindkraftverken till övervägande del upplevs som inte störande.

De parametrar som enligt denna undersökning har störst påverkan på den upplevda störningen från bostad är befolkningstätheten och i viss mån förekomsten av tätorter med artificiella ljus. Hinderbelysningen upplevs ofta som mindre störande från platser med förekomst av artificiella ljus. Något samband mellan avståndet från bostad och vindkraftverk har inte setts i undersökningen. Vad som kan ses utifrån undersökningen är däremot att det är flera parametrar och komplexa samband som påverkar den upplevda störningen från hinderbelysningen. Högintensiv belysning kan i sig upplevas som något mer störande. Dock kan inte typen av hinderbelysningen ensamt användas för att bedöma hur hinderbelysningen kommer påverka sin omgivning.Projekt Kunskapslyft hinderbelysning har utvecklats utifrån ett påtagligt behov av att öka förståelsen för omgivningspåverkan från hinderbelysning. Projektet delfinansieras av sju bolag och en branschorganisation i vindkraftsbranschen som alla upplever kunskapsbristen om hinderbelysningens omgivningspåverkan som problematisk. De som bidragit till arbetet är OX2, RWE Renewables, Fu-Gen Energi, Rabbalshede Kraft, EnBW Sverige, Evig el, Jämt Vind och Svensk Vindkraft. I projektets referensgrupp har även representanter från Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet deltagit.

Gå in på vår projekthemsida för att läsa mer och ladda ner rapporten.

Kontaktperson:

Hanna Lind

hanna@wind-sweden.com

+46 70 282 78 34

12 visningar0 kommentarer
bottom of page