top of page
Sök
  • heidi391

Falkenberg nästa för grön vätgasmack?


Wind Sweden har initierat ett samarbete mellan Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, EnBW Sverige och Region Halland som syftar till att förverkliga planerna att etablera en tankstation för vätgas i Falkenberg.

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Sveriges miljömål är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En av de centrala delarna i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn är omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och elektrifiering.

2018 deltog Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi i Interreg projektet The Blue Move for Green Economy. Projektets utgångspunkt var att bränslecellsdrivna fordon som drivs av hållbart framställd vätgas kan bidra till en fossiloberoende fordonsflotta. Falkenberg identifierades som särskilt passande för etablering av tankstation för vätgas utifrån kommunens läge längs med transportintensiva E6 och den goda tillgången till tillgänglig och planerad förnyelsebar energi.


Wind Sweden har tagit fasta på Blue Moves slutsatser och initierat P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg) som är Hallands bidrag till deltagande i Energiforsks program ”Vätgasens roll i energi och klimatomställningen”. P2X Falkenberg är ett samarbete mellan Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, EnBW Sverige och Region Halland och syftar till att förverkliga planerna att etablera en tankstation för vätgas i Falkenberg. Nästa steg blir att ta fram en förstudie med en detaljerad plan för:

  • lokalisering,

  • hur en ny vätgastankstation bäst ska försörjas med el från en kombinerad vindkraft/solkraftanläggning

  • volym, skalbarhet och lagringsmöjligheter

  • plan för uppförande av både elproduktionsanläggning och vätgastankstationen på den utpekade platsen

  • att främja den kommande utveckling och sätta Falkenberg i ett större sammanhang

Wind Sweden ser som initiativtagare till P2X att en avgörande framgångsfaktor är samarbetet mellan en mångfald av lokala aktörer som alla kan bidra med sin unika kompetents för att snabbt och effektivt gå från idé till förverkligande. Utbyggnaden av infrastruktur till hållbara bränslen är avgörande för att transport- och personfordon ska kunna bli fossiloberoende inom en snar framtid.

67 visningar0 kommentarer
bottom of page