top of page
agustinus-nathaniel-Z96okuOmPos-unsplash.jpg
Verksamhetspolicy för Wind Sweden

Wind Sweden är det lilla konsultföretaget med den stora visionen att göra framtiden förnybar.
Vårt uppdrag är att arbeta med konsulttjänster, projektutveckling och mäklartjänster inom förnybar energi i Sverige och Norden. Vår verksamhet präglas av ett tydligt fokus på att hjälpa våra kunder till framgång och därigenom möjliggöra etablering av förnybar energi.  

Verksamheten ska också genomsyras av ett aktivt miljöarbete med strävan att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och en god, säker och utvecklande arbetsmiljö.
 

Det betyder att vi måste:

 • Uppfylla lagkrav och andra bindande krav som ställs på oss av våra intressenter.

 • Med tydliga mål och handlingsplaner bedriva kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som strävar efter ständiga förbättringar.

 • Ha en hög medvetenhet om ovanstående frågor i hela organisationen så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt, säkert och effektivt sätt.

 • Sträva efter att de projekt vi arbetar med i form av utveckling av förnybar energiproduktion ska byggas, drivas och avvecklas på ett miljömässigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt

 • Beakta och förebygga, samt regelbundet följa upp, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter i alla processer och aktiviteter.

 • Tillhandahålla fakta och underlag om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete till intressenter och vara öppen för deras synpunkter.

 • Fortlöpande följa upp och se till att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy.

 • Skydda miljön genom att aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan från våra transporter och avfallshantering.

 • Aktivt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom vår verksamhet.

 • Låt våra medarbetare vara delaktiga i vårt arbetsmiljöarbete.

 •  Utveckla och förbättra vårt företagsledningssystem ständigt.


Vi förväntar oss att varje anställd:

 • Säkerställer att vi lever upp till kundens krav och förväntningar.

 • Tar del av, förstår och utför arbetet enligt den egna arbetsplatsens miljökrav.

 •  Medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet.

 • Bidrar aktivt till ständiga förbättringar inom verksamheten.

Falkenberg 2022-04-22
Jeanette Lindeblad
VD Wind Sweden 

 

bottom of page